இப் பாடத்தின் நோக்கமானது மூடுளின் அம்சங்களை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கி அவற்றின் பயன்பாட்டினை உணர்த்துவதே